Bouwteam Bornsche Maten

De woonwijk Bornsche Maten groeit hard. Voor een duurzame ontsluiting van de woonwijk en om de veiligheid voor fietsers te verbeteren worden extra verkeerslichten en een nieuwe aansluiting van de wijk op de provinciale N743 gerealiseerd. In opdracht van het bouwteam (gemeente Borne en NTP Groep) heeft Buro Beschikbaarheid het verkeerskundige toetsingskader voor de fasering opgesteld. Per bouwfase is de doorstroming van het verkeer met berekeningen in beeld gebracht en zijn de effecten met een verkeersmodel inzichtelijk gemaakt. Zo hebben we tijdens uitvoering de regeling van nabij gelegen verkeerslichten aangepast en tijdelijke DRIP’s ingezet om het verkeer beter te kunnen afwikkelen. De maatregelen hebben ertoe geleidt dat het werk conform planning en zonder verkeershinder is uitgevoerd.